Skip survey header

Court Text Messages Authorization

IN THE FIFTEENTH JUDICIAL CIRCUIT
CRIMINAL DIVISION IN AND
FOR PALM BEACH COUNTY, FLORIDA
 
Circuit or County Court *This question is required.
I hereby consent to receive text messages to my cell phone reminding me of court dates and times for my ongoing court case(s) in the Fifteenth Judicial Circuit. I understand that standard text messaging rates may apply. I further understand that I may revoke this consent via the text message system if I wish to do so. I authorize to receive these text messages at the phone number above.
 
Por la presente yo consiento en recibir mensajes de texto a mi teléfono celular recordándome las fechas y horas de la corte para mi caso (s) en curso en el Decimoquinto Circuito Judicial. Entiendo que las tarifas estándar de mensajería de texto pueden aplicarse. También entiendo que puedo revocar este consentimiento a través del sistema de mensajes de texto si lo deseo.  Autorizo a recibir estos mensajes de texto al número de teléfono de arriba.  
Mwen menm mwen dakò pou resevwa mesaj tèks nan telefòn selilè mwen an ki raple m dat ak lè tribinal pou pwosè kont mwen an (yo) nan Jidisye 15yem sik la. Mwen konprann ke konpayi telefon yo ka chaje mwen yon bil pou mesaj sa. Mwen plis konprann mwen ke mwen ka anile konsantman sa a atravè sistèm mesaj tèks la si mwen vle fè sa.  Mwen otorize pou resevwa mesaj tèks sa yo nan nimewo telefòn ki endike anwo a.
Sign *This question is required.
Clear
Signature of
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
This is an electronic document.